Keliakia » Sosiaaliturvaa ja tukea » Vähennykset verotuksessa

Verotoimistosta haettavat etuudet


Invalidivähennnys
Joissakin tilanteissa keliaakikon on mahdolllista saada huojennusta verotukseen sairauden ja siitä aiheutuvan pysyvän haitta-asteen perusteella. Invalidivähennykseen on oikeutettu henkilö, jolle lääkäri on määritellyt sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuvan vähintään
30 % (haittaluokka 6) suuruisen pysyvän haitan. Tästä on toimitettava verotoimistoon lääkärin B-lausunto. Keliakiasta aiheutuva haitta-aste on 10-20 % eli pelkän keliakian perusteella ei invalidivähennystä yleensä myönnetä.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys
Veronmaksukyvyn alentumisvähennys on harkinnanvaraista. Se voidaan myöntää verovelvolliselle, kun hänen veronmaksukykynsä on erityisestä syystä oleellisesti alentunut. Veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen myöntämiseen vaikuttavat verovelvollisen ja hänen perheensä tulot ja varallisuus ja myöntäminen edellyttää erityistä syytä, esim. sairaus, elatusvelvollisuus, työttömyys.

Käytäntö veronmaksukyvyn alentumisvähennystä myönnettäessä vaihtelee suuresti kunnittain. Alentumisvähennystä haettaessa täytyy hakemukseen liittää selvitys keliakian aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista. Keliakialiiton tekemää erityiruokavaliolaskelmaa voi käyttää selvityksenä keliakian hoidon lisäkustannuksista sairauskulu -kohdassa. Sairaudesta aiheutuviin kuluihin voidaan huomioida myös Keliakialehden tilauskuluja ja ruokavaliohoidon tueksi hankittujen tarpeellisten kirjojen ja oppaiden hankintakuluja sekä lääkärissäkäyntikulujen ja matkojen omavastuuosuuksia.

[pdf]Keliakia-lehden juttu vuoden 2014 hintaselvityksestä, 349 kb, Päivitetty: 08.05.2014

Vähennyksen enimmäismäärä on 1 400 euroa ja sitä myönnettäessä otetaan huomioon verovelvollisen ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varallisuus sekä erilaiset sosiaaliavustukset.

Pelkästään suurten sairauskulujen perusteella myönnettävä veronmaksukyvyn alentumisvähennys edellyttää, että verovelvollisen ja hänen perheenjäsentensä sairauskulujen määrä on vähintään 700€ vuodessa ja samalla vähintään 10 % verovelvollisen pääoma- ja ansiotuloista. Vähennykset tehdään sekä valtion että kunnallisverotuksessa. Myöntämiseen vaikuttavat tässäkin tapauksessa verovelvollisen ja hänen perheensä tulot ja varallisuus.