Merkit » Yrityksille - Gluteenittoman tuotteen merkki » Myöntämis- ja käyttöperusteet

Myöntämis- ja käyttöperusteet 1.6.2006 alkaen


1. Gluteenittoman tuotteen merkki


Gluteenittoman tuotteen merkki on rekisteröity vuonna 1972 Iso-Britanniassa The Coeliac Societyn toimesta, joka on myöntänyt Suomen Keliakialiitto ry:lle oikeuden käyttää merkkiä kansallisesti vuonna 1996. Keliakialiitto ry on rekisteröinyt merkin Suomessa vuonna 1996 ja 2001.

2. Vastuutaho


Gluteenittoman tuotteen merkkijärjestelmän sisällöstä ja käytännön toteutuksesta vastaa Keliakialiitto ry.

3. Merkin kuvaus ja ulkoasu


Gluteenittoman tuotteen merkki on ympyrä, jonka sisällä on viljantähkä ja viljantähkän yli kulkee tyylitelty vinoviiva oikeasta ylänurkasta vasempaan alanurkkaan.
Tuotemerkin paikka:
- perussymboli pakkauksen etupuolella mielellään oikeassa yläkulmassa (ei tunnuksia) sekä
- pakkauksen taustapuolella valmistaja- tai valmistuttajatietojen läheisyydessä symboli,
jonka alla FI-tunnus, yrityskohtainen tunnus ja kumulatiivinen tuotenumero.
- symbolin yhteyteen lisämerkintä, jos tuotteessa on kauraa.

Tuotemerkin tunnukset:
- FI-maatunnus – yritystunnus – kumulatiivinen tuotenumero. Esimerkiksi FI-001-001
- Tunnusten ja tuotenumeron kohdalla tulee käyttää Arial -fonttia.
- Gluteenitonta kauraa sisältävät tuotteet: KAURA tai OATS –sana symbolin alapuolelle

Väri:
Merkin väriä ei ole määritelty.

Oluttuotteissa yrityksellä on myös mahdollisuus käyttää ainoastaan yhtä merkkiä, jonka alla on tuotekohtainen lupanumero.

Ks. Graafiset ohjeet.

4. Merkkijärjestelmään kuuluvat tuoteryhmät


Merkin käyttöoikeuden piiriin kuuluvat

  1. Tuoteryhmä 1: gluteenittomat erityisruokavaliovalmisteet
  2. Tuoteryhmä 2: tavanomaiset elintarvikkeet, joissa ei ole käytetty gluteenipitoista viljaa, kuitenkin siten, että näillä tuotteilla tulee olla pääsääntöisesti rinnakkaistuote, joka sisältää gluteenipitoisia ainesosia
  3. Tuoteryhmä 3: ns. tavanomaiset elintarvikkeet, joiden raaka-aineissa on käytetty gluteenipitoisia viljoja, mutta lopputuotteen gluteenipitoisuus on enintään 20 mg/kg (esim. olut, soijakastike)


sekä edellä mainittujen valmisteiden markkinointimateriaali.

Muille tuotteille merkin käyttöoikeus voidaan myöntää ainoastaan erityisen perustelluista syistä, edellyttäen myös että ne täyttävät jäljempänä mainitut kriteerit.

Tässä yhdistyksen merkkijärjestelmässä noudatetaan tuoteryhmän 1 osalta Euroopan keliakialiittojen yhteistyöyhdistyksen eli AOECS:n merkkijärjestelmälle yhteisesti hyväksymiä gluteenipitoisuuden enimmäisraja-arvoja. Tällöin gluteenittomassa tuotteessa voi olla gluteenia enintään 20 mg/kg. Tuoteryhmien 2 ja 3 tuotteissa gluteenia saa olla enintään 20 mg/kg. Mikäli raja-arvoja muutetaan edellä suunnitellusta, merkin haltija sitoutuu noudattamaan uusia raja-arvoja säännöksissä vahvistetun siirtymäajan kuluessa.

Gluteenittomat tuotteet katsotaan kuuluvaksi erityisruokavaliovalmisteisiin, joista on annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (937/1995). Erityisruokavaliovalmisteilla tarkoitetaan sellaisia elintarvikkeita, jotka eroavat koostumukseltaan tai valmistusmenetelmältään selvästi vastaavista tavanomaisista tuotteista siten, että ne soveltuvat henkilöille, joilla on imeytymis- tai aineenvaihduntahäiriöitä tai henkilöille, jotka erityisen fysiologisen tilansa vuoksi hyötyvät tiettyjen elintarvikkeiden sisältämien aineiden valvotusta saannista.

Tämän merkkijärjestelmän piiriin kuuluvissa gluteenittomissa tuotteissa tulee pakkausmerkintäasetuksessa ja -päätöksessä mainittujen merkintöjen lisäksi olla pitkä ravintoarvomerkintä. Erityisen perustelluista syistä tavanomaisissa elintarvikkeissa voidaan käyttää lyhyttä ravintoarvomerkintää. Gluteenin määrää ei tarvitse pakkausmerkinnöissä ilmoittaa.

5. Käyttöoikeuden myöntäminen ja ylläpito


Merkin käyttöoikeus on tuotekohtainen ja se voidaan myöntää kappaleessa 4 mainituille tuotteille, jotka täyttävät merkkijärjestelmän mukaiset kriteerit gluteenittomuuden osalta. Käyttöoikeutta haetaan kirjallisesti käyttöoikeushakemuksella Keliakialiitto ry:ltä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Se voidaan myöntää Suomessa toimivien tuottajien, valmistajien, valmistuttajien, pakkaajien ja/tai maahantuojien gluteenittomille tuotteille.

Käyttölupahakemukset käsitellään Keliakialiitto ry:ssä 10 arkipäivän (pois lukien loma-ajat) kuluessa siitä, kun kaikki vaadittavat dokumentit on toimitettu Keliakialiittoon. Kaikki käyttölupahakemukset käsitellään luottamuksellisesti Keliakialiitto ry:ssä. Tiedot myönnetyistä käyttöluvista ovat julkisia ja gluteenittoman tuotteen merkkiä käyttävistä tuotteista julkaistaan luettelo. Luetteloa voi tilata Keliakialiitosta ja se on selailtavissa myös liiton kotisivuilla.

Merkin käyttöoikeutta tuotteelle hakiessaan toiminnanharjoittaja toimittaa Keliakialiitto ry:lle tuotekohtaisen omavalvontasuunnitelman, josta käyvät ilmi gluteenittomuuden varmistustoimenpiteet kaikissa tuotteen käsittelyvaiheissa (virtauskaavio) sekä mahdollisen gluteenikontaminaation ehkäisemistä varten tehdyt toimenpiteet. Mikäli tuotteiden raaka-aineet ja tuotantoprosessit ovat samankaltaisia, omavalvontasuunnitelma voi olla yhteinen.

Suunnitelman tulee olla perusteellinen, ja siinä käsitellään tuotteen koostumus, tuotanto ja käsittely. Omavalvontasuunnitelman tulee perustua kriittisten pisteiden löytämiseen ja sen tulee noudattaa Elintarvikelain 8 §:n ja Terveydensuojelulain 36 §:n määräyksiä. Omavalvontasuunnitelman tulee turvata gluteenittoman tuotteen säilyminen gluteenittomana kuluttajalle saakka. Lisäksi omavalvontasuunnitelma tulee olla elintarvikeviranomaisen tarkastama/hyväksymä ja tarkastuksesta tulee olla viranomaisen tarkastusmerkintä. Mikäli toiminnanharjoittaja on valmistuttaja, maahantuoja ja/tai pakkaaja, on tämän toimitettava tuotteen valmistajan omavalvontasuunnitelma, joka täyttää yllämainitut kriteerit sekä analyysitodistus.

Mikäli omavalvontasuunnitelmaan tehdään muutoksia merkin käyttöoikeuskauden aikana, tulee tiedot muutosten sisällöstä lähettää kirjallisesti merkin haltijalle viipymättä.

Lisäksi toiminnanharjoittajan tulee toimittaa Keliakialiitto ry:lle tuotteesta gluteenianalyysitodistus (1 kpl), joka ei saa olla 6 kuukautta vanhempi. Kun merkin käyttöoikeutta ensimmäistä kertaa haetaan tuoteryhmään kolme kuuluville oluille, tulee gluteenianalyysit toimittaa vähintään kolmesta eri valmistuserästä käyttäen analyysimenetelmänä R5 ELISA -menetelmän muunnosta (competitive ELISA). Kun merkin käyttöoikeutta haetaan ensimmäistä kertaa gluteenitonta kauraa (eli ns. puhdaskauraa) sisältäville tuotteille, tulee gluteenianalyysitodistus toimittaa Keliakialiittoon kolmesta eri valmistuserästä.

Uusi analyysitodistus tulee toimittaa Keliakialiitto ry:lle mikäli tuotteen

raaka-aineissa tai niiden osissa tapahtuu muutoksia
valmistustapa tai valmistusolosuhteet muuttuvat
useampi kuluttaja on tehnyt asiakasvalituksen tai on muuten syytä epäillä gluteenittomaksi ilmoitetun tuotteen sisältävän gluteenia sekä
vähintään vuoden välein vaikka edellä mainittuja muutoksia tai asiakasvalituksia ei ole tapahtunut.

Oluttuotteiden osalta gluteenianalyysit tulee toimittaa vähintään puolen vuoden välein (ks. edellä).

Toiminnanharjoittaja sitoutuu ilmoittamaan muutoksista kirjallisesti välittömästi Keliakialiitto ry:lle. Gluteenianalyysit tulee suorittaa akkreditoidussa tutkimuslaboratoriossa.

Merkin käyttö edellyttää myös, että tuote ja sen pakkausmerkinnät ovat muutoinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia. Lisäksi pakkausmerkinnöissä tulee olla ravintoarvomerkintä.

Sertifiointi edellyttää myös tuotantotilojen vuosittaisen AOECS:n standardin vaatimusten mukaisen tarkastuksen (auditointi). Tällä hetkellä Suomessa on kaksi yritystä, jotka tekevät standardin mukaisia auditointeja.

Keliakialiitto ry:llä on halutessaan oikeus tarkistaa tuotteen tuotantoketjun eri vaiheisiin liittyvät tilat, välineet ja muut tuotantoon liittyvät tekijät.

Toiminnanharjoittaja ei saa luovuttaa merkin käyttöoikeutta edelleen toiselle toiminnan-harjoittajalle. Toiminnanharjoittajan vaihtuessa tulee siitä ilmoittaa välittömästi Keliakialiitto ry:lle, jolloin merkin käyttöoikeuden siirtyminen arvioidaan tapauskohtaisesti.

Toiminnanharjoittaja on myös velvollinen ilmoittamaan, mikäli gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeuden saaneen tuotteen myynti lopetetaan.

6. Gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeusmaksu


Merkistä peritään käyttöoikeusmaksu, joka on perustuu toiminnanharjoittajan gluteenittomien tuotteiden liikevaihtoon. Mikäli toiminnanharjoittaja käyttää merkkiä vain osassa gluteenittomia tuotteitaan, perustuu käyttöoikeusmaksu kyseisten tuotteiden liikevaihtoon. Jos kyseessä on uusi tuote, käyttöoikeusmaksu ensimmäiseltä vuodelta perustuu ko. tuotteen arvioituun liikevaihtoon, joka tarkistetaan tilinpäätöksen valmistuttua.

Käyttöoikeusmaksu laskutetaan vuosittain huhtikuun loppuun mennessä tai sen jälkeen kahden kuukauden kuluttua käyttöoikeuden myöntämispäivästä. Merkin haltija toimittaa Keliakialiitto ry:lle vahvistetun tilinpäätöksen, josta ilmenee ko. gluteenittomien tuotteiden liikevaihto tai muun merkin myöntäjän hyväksymän selvityksen viimeistään kuukautta ennen eräpäivää.

7. Käyttöoikeuden voimassaolo


Merkin käyttöoikeus on voimassa kaksi kalenterivuotta kerrallaan, jonka jälkeen se on uusittava. Käyttöoikeuden uusimista varten tulee toimittaa päivitetty omavalvontasuunnitelma, gluteeni-analyysitodistus (enintään 6 kk vanha) ja tuotepakkaus Keliakialiitto ry:lle 30.10. mennessä tai vähintään kaksi (2) kuukautta ennen käyttöoikeuden umpeutumista. Gluteenianalyysi uusitaan, jos tuotteessa on tapahtunut edellä mainittuja muutoksia tai vähintään vuoden välein, vaikka edellä mainittuja muutoksia tai asiakasvalituksia ei ole tapahtunut. Oluttuotteiden osalta gluteenianalyysit tulee kuitenkin toimittaa vähintään puolen vuoden välein. Erityisen perustelluista syistä uusittaessa merkin käyttöoikeutta, gluteenianalyysit voidaan tehdä tuoteryhmäkohtaisesti yhdestä tuotteesta, mikäli ko. tuoteryhmän tuotteiden valmistusraaka-aineet ja tuotantotapa ovat samanlaisia, ainoastaan maku- tai täyteaineet vaihtelevat. Toiminnanharjoittaja toimittaa Keliakialiittoon vuosittain myös uuden omavalvontasuunnitelman, mikäli sitä on muutettu.

8. Käyttöoikeuden irtisanominen


Merkin myöntäjä voi irtisanoa käyttöoikeuden, mikäli gluteenittoman tuotteen merkkiä käytetään virheellisesti, merkin myöntämis- ja käyttöperusteiden tai niiden hengen vastaisesti tai merkin käyttöoikeuden haltija muutoin aiheuttaa haittaa merkille tai merkin myöntäjälle. Merkin käyttöoikeus voidaan myös irtisanoa, mikäli käyttöoikeuden haltija ei maksa erääntynyttä käyttöoikeusmaksua. Edellä mainituissa irtisanomistilanteissa gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeus päättyy kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti.

Mikäli merkin käyttöoikeuden hakija on antanut virheellistä tietoa käyttöoikeutta hakiessaan tai tuotteen valmistusprosessissa tai koostumuksessa tapahtuu muutoksia, joiden seurauksena tuote ei enää täytä myöntämisperusteita, on merkin myöntäjällä oikeus irtisanoa merkin käyttö välittömästi.
Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti.

Käyttöoikeuden haltijan irtisanoessa gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeuden, käyttöoikeus päättyy kulumassa olevan vuoden lopussa. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti.
Mikäli merkin käyttöoikeus päättyy merkin käyttöoikeuden haltijan vaikutuspiiriin kuuluvasta syystä, ei tällä ole oikeutta saada takaisin maksamiaan käyttöoikeusmaksuja.

9. Tuotevastuu


Vastuu tuotteesta on toiminnanharjoittajalla. Mikäli tuotteessa ilmenee virheitä (sisältää esim. gluteenia), merkin käyttöoikeus poistuu välittömästi. Jos virheellinen gluteenia sisältävä tuote pääsee markkinoille, sitoutuu valmistaja välittömästi vetämään tuotteen markkinoilta ja tiedottamaan virheellisestä tuotteesta julkisesti kuluttajille. Tuotevalitustapauksissa noudatetaan normaalia valitusmenettelyä elintarvikeviranomaisten kautta. Keliakialiitto ry:llä ei ole juridista vastuuta tuotteesta, jolle merkki on myönnetty.

10. Merkin käyttö markkinoinnissa


Gluteenittoman tuotteen merkkiä saa käyttää vain niiden tuotteiden tiedotuksessa, mainonnassa ja markkinoinnissa, joille se on myönnetty. Mikäli samassa ilmoituksessa, esitteessä tms. on muitakin tuotteita, saa gluteeniton merkkiä käyttää vain siten, että se selvästi liittyy käyttöoikeuden saaneeseen tuotteeseen. Merkkiä ei saa käyttää mainostettaessa yritystä. Merkin hyödyntämisen markkinoinnissa on perustuttava tosiasioihin. Markkinointi ei saa olla merkin tai Keliakialiitto ry:n arvolle sopimatonta.

11. Muuta


Keliakialiitolla on oikeus muuttaa näitä myöntämis- ja käyttöperusteita. Niiden muuttamisesta ilmoitetaan hyvissä ajoin julkisesti ja kaikille käyttöoikeuden haltijoille.