Toiminta » Projektit

Projektit

Gluteenitonta turvallisesti ruokapalveluissa -aineistoprojekti 2014Keliakialiitossa käynnistyi vuoden 2014 alussa Gluteenitonta turvallisesti ruokapalveluissa -aineistoprojekti, jonka tarkoituksena on tukea keliaakikoiden hyvinvointia ja mahdollisuuksia tehdä valintoja myös kodin ulkopuolissa ruokailutilanteissa.

Yhteiskunnan nopea muutos on yksi tärkeä peruste projektille. Kodin ulkopuolella syödään entistä useammin ja kodin ulkopuolisen ruokailun sosiaalinen merkitys kasvaa.

Projektilla tähdätään turvallisempiin ja parempiin gluteenittomiin palveluihin päiväkoti-, koulu- ja opiskelijaruokailussa sekä ikäihmisten ruokapalveluissa. Tarkoitus on myös helpottaa ammattilaisten työskentelyä gluteenittomien ateriapalvelujen parissa.

Ravitsemisala on murroksessa, mikä heijastuu myös erityisruokavaliota noudattavien saamaan palveluun. Suuntaus on, että ateriapalvelut kodin ulkopuolella pyritään keskittämään isoihin yksiköihin. Kilpailutukset ovat tiukkoja, työvoimaa on vähän ja tilapäistyövoimaa käytetään runsaasti. Myös yhteisen työkielen puute on tulevaisuudessa palvelukeittiöille yhä suurempi haaste.

Hankkeessa tuotetaan perusaineistoa keliakiasta ja ruokavaliohoidosta sekä sopivista raaka-aineista, tuotteista ja ainesosista. Lisäksi tuotetaan erilaisia kohdennettuja toimintaohjeistuksia palveluntarjoajille. Materiaalit tulevat lähinnä sähköisessä muodossa Keliakialiiton verkkosivuille sekä videopätkinä Youtube-sivustolle. Materiaalien tuotannossa otetaan huomioon myös ammattilaisten erilaiset taustat keittiöillä. Aineistoja tehdään selkokielellä, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.

Projektin aineistot julkaistaan marraskuussa 2014.


HEHKUVA-projekti käynnistyi keväällä 2012


Keliakialiitto toteuttaa keliaakikkojen henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tueksi nelivuotisen HEHKUVA-projektin (henkinen hyvinvointi keliaakikon voimavarana). Projekti toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella.

Hehkuva-projekti


Päättyneet projektitKeliakiapotilaiden ruokavaliohoidon ohjauksen saatavuutta ja laatua kehitettiin kolmevuotisessa ROKE-projektissa, joka käynnistyi vuonna 2009.

TerVer-projektissa (Uusien keliakiapotilaiden ensitiedon saannin ja vertaistuen kehittäminen, 2006-2009) kehitettiin keliakian hoidonohjausta ja hoitomalleja terveydenhuollon kanssa muun muassa luomalla projektialueelle keliakiahoitajaverkosto sekä kannustettiin terveydenhuoltoa ensitietopäivien järjestämiseen. Paikallisten keliakiayhdistysten tarjoamaa vertaistukea uudistettiin ja kehitettiin uusien toimintamallien avulla sekä vertaistuen saantia pyrittiin varhentamaan.

Asiakkaana keliaakikko -projektissa (2003-2006) edistettiin keliaakikoiden ruokavaliohoidon onnistumista päivittämällä lähes 3500 ravitsemisalan ammattilaisen keliakiatietoutta.

Keliakian hyvään diagnosointiin ja hoitoon tähtäävän KIHO-projektin (Keliakian itsehoitomallin kehittäminen, 2001-2003) tavoitteena oli lyhentää keliakian diagnoosiviivettä ja saada koko maahan yhtenäiset diagnoosi- ja hoitokäytännöt.

Lisäksi Keliakialiitto oli yhteistyökumppanina mukana Pirkanmaan Astma- ja allergiayhdistyksen hallinnoimassa AATU-projektissa (2006-2009), jossa luotiin Erimenu-verkkopalvelu.