Visio

 

Jäsenet ovat tyytyväisiä toimintaamme. Järjestömme jäsenmäärä kasvaa. Yhdistykset toimivat aktiivisesti ja voivat hyvin. Monimuotoinen neuvonta- ja kuntoutustoiminta tukee jäsenten hyvinvointia. Keliakian saumaton hoitopolku toimii terveydenhuollossa.

Olemme laajasti verkostoitunut asiantuntija ja aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, jonka ääntä kuunnellaan. Toimiva organisaatio ja selkeät käytännöt varmistavat laadukkaan toiminnan. Vakaa talous turvaa järjestön kehittymisen.
 

Toiminta-ajatus

Keliakialiiton tavoitteena on edistää keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia.

Toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet

Tunnistamme toimintaympäristömme muutokset ja reagoimme niihin. Keskeisimpiä haasteita järjestöllemme ovat yhdistystoiminnan murros ja vapaaehtoistoiminnan muutokset. Moninaistuvat jäsenryhmät tuovat uusia mahdollisuuksia ja kutsuvat uudistumaan.


Sosiaali- ja terveydenhuollon muutokset edellyttävät järjestöltä seurantaa ja reagointia, jotta jäsenet saavat tarvitsemansa palvelut. Lääke- ja ravitsemustieteen kehittyminen voi edellyttää toiminnan uudelleensuuntaamista.


Luotettavan tiedon välittäminen on nyky-yhteiskunnassa yhä tärkeämpää.

Verkon ja sosiaalisen median kanavat tarjoavat mahdollisuuden entistä monipuolisempaan vuorovaikutukseen järjestötoiminnassa.

Rahoituksen epävarmuus vaikeuttaa pitkäjänteistä toiminnan suunnittelua.
 

Arvoperusta

Luotettavuus ja puolueettomuus

 • Työmme perustuu tutkittuun tietoon, asiantuntijuuteen ja kehittävään työotteeseen.
 • Palvelumme ovat laadukkaita ja olemme luotettava yhteistyökumppani.
 • Toimintamme on avointa ja puolueetonta.

Uudistumiskyky ja rohkeus

 • Tartumme rohkeasti mahdollisuuksiin. Etsimme ja otamme käyttöön uusia toimintatapoja.
 • Nostamme aktiivisesti esiin jäsentemme tarpeita ja varmistamme, että ne otetaan huomioon yhteiskunnassa

Suvaitsevaisuus ja moniäänisyys

 • Järjestössämme on tilaa monenlaisille ihmisille ja ajatuksille.
 • Tuomme toiminnassamme esille jäsentemme moniäänisyyden. Järjestössämme voi osallistua ja vaikuttaa monin eri tavoin

Strateginen valinta 1: Toimimme lähellä jäseniä

Päämäärä

Jäsenet ovat tyytyväisiä toimintaamme. Järjestömme jäsenmäärä kasvaa. Yhdistykset toimivat aktiivisesti ja voivat hyvin.

Strategiset tavoitteet

 • Lisäämme vuorovaikutusta ja osallistumismahdollisuuksia. Kutsumme jäseniä mukaan suunnitteluun ja kehittämiseen.
 • Kohdennamme toimintaa eri jäsenryhmien muuttuvien tarpeiden mukaisesti.
 • Kehitämme lasten ja nuorten toimintaa sekä valtakunnallisella että aluetasolla.
 • Tehostamme jäsenhankintaa. 

Strateginen valinta 2: Edistämme jäsenten terveyttä ja hyvinvointia

Päämäärä

Monimuotoinen neuvonta- ja kuntoutustoiminta tukee jäsentemme kokonaisvaltaista hyvinvointia. Keliakian saumaton hoitopolku toimii terveydenhuollossa.

Strategiset tavoitteet

 • Tarjoamme tietoa, tukea ja toimintaa, jotta jäsenemme motivoituvat ja sitoutuvat hoitamaan itseään hyvin. Kehitämme neuvonnan sekä kuntoutuksen, vertaistuen ja virkistystoiminnan muotoja ja tarjontaa.
 • Vaikutamme siihen, että keliakiaosaaminen terveyspalveluissa vahvistuu ja alidiagnostiikka vähenee.
 • Edistämme keliakian saumattoman hoitopolun toteutumista.
 • Varmistamme tiiviin yhteistyön tiedeyhteisöjen kanssa.

 

Strateginen valinta 3: Parannamme vaikuttamistoiminnalla ruokavaliohoidon edellytyksiä

Päämäärä

Liitto on laajasti verkostoitunut asiantuntija ja aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, jonka ääntä kuunnellaan.

Strategiset tavoitteet

 • Vaikutamme gluteenittomien tuotteiden ja palveluiden turvallisuuteen, valikoimaan, saatavuuteen ja hintoihin.
 • Vaikutamme keliakiaa sairastavien sosiaaliturvaan.
 • Otamme kantaa lainsäädäntöön ja muuhun yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.
 • Osallistumme kansainväliseen yhteistyöhön ja vaikuttamistoimintaan.

Strateginen valinta 4: Vahvistamme järjestömme toimintamahdollisuuksia

Päämäärä

Toimiva organisaatio ja selkeät käytännöt varmistavat laadukkaan toiminnan. Vakaa talous turvaa järjestön kehittymisen.

Strategiset tavoitteet

 • Selkeytämme keskustoimiston, aluetoimistojen ja yhdistysten työnjakoa ja rooleja.
 • Lisäämme järjestöyhteistyötä.
 • Kehitämme henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia.
 • Varmistamme  liiton vakaan talouden ja riittävät resurssit, jotta pystymme toimimaan monipuolisesti. Etsimme uusia rahoitusmuotoja.