Sosiaaliturva

Keliakiaa sairastaville yli 16-vuotiaille aikuisille ei tällä hetkellä ole ruokavaliohoidon aiheuttamiin kustannuksiin kohdennettua tukea. Kelan maksama ruokavaliokorvaus lakkautettiin 1.1.2016 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä osana valtion säästötoimenpiteitä. Alle 16-vuotiaat keliaakikot saavat kuitenkin edelleen vammaistukea Kelasta.

Keliakian perusteella voidaan myöntää myös harkinnanvaraista toimeentulotukea, ja sairauden aiheuttamat kustannukset kelpaavat perusteeksi verovähennykselle.

Keliakialiitto tekee aktiivisesti töitä sen eteen, että ruokavaliokorvaus saataisiin palautettua kaikille keliaakikoille. 

Tämän linkin kautta löydät tuoreimmat uutiset muun muassa Keliakialiiton tekemästä vaikuttamistyöstä.

 

Keliakialiitto ajaa keliakiakorvauksen palauttamista

Keliakialiiton kanta on, että vuoden 2016 alusta lakkautettu keliakiakorvaus tulisi palauttaa kaikille keliakiadiagnoosin saaneille.

Tavoitteemme on saada keliakiakorvaus tulevaan hallitusohjelmaan. Lähetimme lokakuussa 2018 kaikille nykyisille kansanedustajille eduskuntavaalitavoitepaperin, jossa esitimme, että keliakiakorvauksen määrä olisi jatkossa 31€/kk, jolloin valtion budjettiin tulee varata tarkoitusta varten 15 M€. 

Vuonna  2018 liiton edustajat ovat tavanneet asian tiimoilta myös esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan, eri puolueiden eduskuntaryhmien sosiaalipoliittisia sihteereitä ja eduskunnan keliakiaverkoston jäseniä. Vaikuttamistyötä tehdään jatkuvasti aktiivisesti.

Keliakia huomioitava toimeentulotuessa

Keliakiakorvauksen palauttamisen lisäksi Keliakialiitto tekee töitä sen eteen, että keliakian ruokavaliohoidon kustannukset alettaisiin huomioida automaattisesti keliaakikon toimeentulotukihakemuksessa ympäri Suomen. Vaikuttamistyötä on tehty tämän asian eteen aktiivisesti monta vuotta. 

Eduskunnan keliakiaverkosto on esimerkiksi tehnyt lakialoitteen, jossa esitettiin, että lääkärin toteaman keliakian ruokavaliokustannukset otetaan huomioon kaikissa kunnissa samalla tavalla. Lisäksi kuntien sosiaalijohtajille ja johtaville sosiaalityöntekijöille on lähetetty kirje, jossa kerrottiin toimenpide-ehdotus täydentävän toimeentulotuen linjauksiin. Asia oli esillä myös Keliakialiiton vuoden 2017 kuntavaalitavoitteissa.

KHO:lta odotettu ennakkopäätös

Asiassa loikattiin aimo harppaus eteenpäin marraskuussa 2017, kun korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi päätöksen, jonka mukaan keliakian hoidon aiheuttamat kustannukset tulee ottaa huomioon täydentävässä toimeentulotuessa erityismenoina. Kyseessä oli ensimmäinen KHO:n päätös, jossa otetaan kantaa keliakian aiheuttamiin kustannuksiin ja puolletaan niiden hyväksymistä toimeentulotuessa. Päätös toimii jatkossa hyvänä työvälineenä Keliakialiiton vaikuttamistyössä. 

Lue tästä yhdeksän puolueen kanta keliakiakorvaukseen

 

Kysyimme keliakiaviikolla 2018 sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalta, pitäisikö keliakiakorvaus palauttaa.

Kelalta tukea lapselle

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Jos lapsella on asianmukaisesti diagnosoitu keliakia tai ihokeliakia, hänellä on oikeus perusvammaistukeen 16-vuotiaaksi asti. Perusvammaistuki on suuruudeltaan 92,14 euroa kuukaudessa (2018), ja se on sidottu kansaneläkeindeksiin.

Vammaistuki on porrastettu kolmeen ryhmään rasituksen ja sidonnaisuuden mukaan.  Jos siis lapsella on todettu keliakian lisäksi myös muita sairauksia, esimerkiksi diabetes, ne voivat nostaa myönnettävän tuen määrää. Lapsen vammaistuella on tarkoitus tukea pitkäaikaisesti sairaiden ja vammaisten alle 16-vuotiaiden lasten hoitoa.

Alle 16-vuotiaan vammaistukea voi hakea Kelan hakulomakkeella EV 258. Hakemukseen täytyy liittää lääkärinlausunto C.

Keliakia voi oikeuttaa verovähennykseen

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Verottajalta voi hakea veronmaksukyvyn alentumisvähennystä. Se voidaan myöntää verovelvolliselle, kun hänen veronmaksukykynsä on erityisestä syystä oleellisesti alentunut.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen myöntämiseen vaikuttavat verovelvollisen ja hänen perheensä tulot ja varallisuus. Myöntäminen edellyttää erityistä syytä kuten sairaus, elatusvelvollisuus tai työttömyys. Vähennystä ei voida ottaa huomioon verokortissa, koska vähennyksen myöntämiseen vaikuttavat koko vuoden toteutuneet tulot (myös puolison tuloilla on vaikusta). Vähennystä voit hakea siis vasta veroilmoitusta antaessasi.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voi hakea myös pelkästään suurien sairauskulujen takia takautuvasti veroilmoituksessa. Pelkästään suurten sairauskulujen perusteella myönnettävä veronmaksukyvyn alentumisvähennys edellyttää, että verovelvollisen ja hänen perheenjäsentensä sairauskulujen määrä on vähintään 700 euroa vuodessa ja samalla vähintään 10 % verovelvollisen pääoma- ja ansiotuloista. Vuonna 2019 keliakian hoitoon määrätty gluteeniton ruokavalio aiheutti ylimääräisiä kustannuksia 59 euroa kuukaudessa eli yhteensä 708 euroa vuoden aikana. Vähennykset tehdään sekä valtion että kunnallisverotuksessa. Myöntämiseen vaikuttavat tässäkin tapauksessa verovelvollisen ja hänen perheensä tulot ja varallisuus.

Verottaja pyytää lisäselvityksiä tarvittaessa esim. lääkärin todistusta ja kuitteja esitetyistä kuluista.

Invalidivähennys

Verotuksen invalidivähennykseen on oikeus, jos pysyvän vamman tai sairauden haitta-aste on vähintään 30 prosenttia. Jos keliakia on ainoa sairaus, ei sen katsota aiheuttavan 30 prosentin haitta-astetta. Jos henkilöllä on myös muita sairauksia, arvioi lääkäri kokonaistilanteen aiheuttaman haitan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaisesti.

Invalidivähennyksen saamiseksi on ensimmäisellä kerralla liitettävä veroilmoitukseen lääkärintodistus, josta pysyvä haitta-aste ja sen alkamisajankohta ilmenevät. Jatkossa verottaja tekee vähennyksen automaattisesti. Haitta-asteen muuttuessa on aina toimitettava verottajalle uusi lääkärintodistus. Takautuvaa hakuaikaa on viisi vuotta.

Invalidivähennyksen voi saada sekä kunnallis- että valtionverotuksessa. Valtionverotuksessa invalidivähennyksen saa myös eläketulosta. Kunnallisverotuksessa invalidivähennys tehdään muusta puhtaasta ansiotulosta, joten sitä ei voi saada eläketulosta.

Tulosta: 

Selvitys keliaakikon gluteenittoman ruokavalion aiheuttamista lisäkustannuksista (PDF).

Selvitys tehty on vuonna 2019. Aiemman hintaselvityksen saat pyytämällä osoitteesta info@keliakialiitto.fi.

 

 

 

Täydentävää toimeentulotukea keliakian perusteella

Keliakian hoidon aiheuttamat kustannukset voidaan huomioida täydentävässä toimeentulotuessa. Täydentävä toimeentulotuki on kuitenkin harkinnan varaista ja toistaiseksi onkin riippuunut kunnasta, onko tukea myönnetty keliaakikoille vai ei.

Ennen täydentävän toimeentulotuen hakemista on haettava perustoimeentulotukea Kelasta. Samassa hakemuksessa voi hakea tukea myös keliakian hoidon aiheuttamiin kustannuksiin (täydentävä toimeentulotuki) ja pyytää Kelaa siirtämään hakemus jatkokäsittelyä varten sosiaalitoimistoon.

Täydentävän toimeentulotuen myöntämisedellytyksistä voi kysyä oman kunnan sosiaalitoimistosta.

Tarvitsetko apua ja neuvontaa?

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalilainsäädännön soveltamisessa, auttaa muutoksenhaussa sekä tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista. Sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu myös avustaminen muistutuksen laatimisessa, jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun. Jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies, joka voi olla myös yhteinen useamman kunnan kesken. Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot saa kunnasta.